Skip to content

Privacybeleid

Privacybeleid

S&K Elektrotechniek Privacystatement


Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw gegevens verwerken.


Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier via onze website. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens via de werkbon die getekend dient te worden na afronding van de werkzaamheden die namens S&K Elektrotechniek zijn uitgevoerd. Hierdoor kunnen we onze diensten en producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, verwerken we de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
Voor- en achternaam;
Uw adres;
Uw telefoonnummer;
E-mailadres;


Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken uw persoonsgegevens om producten en diensten van uw keuze te leveren.

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere aan klantenondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantencontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u ter bevestiging van afspraken.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).


Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaren:

–       Aan onze externe serviceproviders die services verlenen zoals hosting van website, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering,         levering van informatietechnologie, klantenservices en e-mail.

–       Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen, het bieden         van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten.

–       In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;

–       Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

–       Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we         uw informatie met een incassobureau delen;

–       Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

–       Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.


Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar Eureka-pagina’s een link bevatten. De opname van een link op Eureka-pagina’s betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons wordt onderschreven.

Cookies en soortgelijke technologieën 

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt verder beschreven in ons cookiebeleid www.skdienstverlening.nl/cookies  U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

   

Welke andere partijen hebben toegang tot uw gegevens?
S&K Elektrotechniekverkoopt uw gegevens niet aan anderen, maar we stellen persoonsgegevens wel beschikbaar aan partners die met ons samenwerken om producten en diensten te leveren. Of uw gegevens aan deze partners worden verstrekt, hangt af van de aard van uw interactie met ons.

Onze partners gebruiken uw gegevens uitsluitend na onze instructie. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacystatement. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Onze partners zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en/of onderzoeksinstanties als S&K Elektrotechniekdit bij wet verplicht is.


S&K Elektrotechniekverzamelt uw persoonsgegevens niet van anderen zonder dat u dat eerst weet. Wanneer wij gegevens van anderen ontvangen, zorgen wij er altijd voor dat wij uw toestemming hebben om de gegevens te ontvangen en te gebruiken.


Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken verschillende systemen en databases om uw persoonsgegevens op te slaan. Sommige worden beheerd door S&K Elektrotechnieken andere door onze partners. Omdat wij volkomen begrijpen hoe belangrijk het is uw gegevens te beschermen, hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging.

De meeste persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie nemen wij aanvullende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

 

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen via email op info@sk-elektrotechniek.nl

 

Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

 

Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
Als u wilt weten welke informatie wij over u opslaan, hoeft u het ons maar te vragen en wij sturen u een overzicht van uw persoonsgegevens. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als de informatie onjuist blijkt of het bewaren ervan in strijd blijkt met gegevensbeschermingswetgeving, zullen we uw gegevens corrigeren of verwijderen.


Vragen en klachten
Als u vragen heeft over dit Privacystatement, stuurt u dan een e-mail aan info@sk-elektrotechniek.nl
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of over hoe wij op uw verzoeken en vragen met betrekking tot privacy reageren, kunt u ook een klacht sturen naar uw nationale Autoriteit Persoonsgegevens.


Wij kunnen verzoeken afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, als uw verzoek onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt. Wij reageren in elk geval binnen vier weken.