Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

1.1 Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: www.sk-elektrotechniek.nl/privacy
Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door S&K Elektrotechniek aan de cliënt en op alle overeenkomsten ter zake van uitvoering van werk, leveringen van zaken en/of diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen S&K Elektrotechniek en de cliënt.
1.3 S&K Elektrotechniek wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden van de hand.
1.4 Onder “cliënt” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met S&K Elektrotechniek in contact treedt, die enige vorm van overeenkomst met S&K Elektrotechniek sluit, die producten wenst te kopen of koopt/diensten wenst en aan wie S&K Elektrotechniek producten ter beschikking stelt op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen -in welke vorm ook gedaan- zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 1.000,- te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
2.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken.
2.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
2.5 Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen cliënt en S&K Elektrotechniek een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
2.6 Bij de prijsvormingsmethode regie doet S&K Elektrotechniek een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen.
2.7 Indien S&K Elektrotechniek een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet onder bijlevering van materialen, van de cliënt op regie¬basis heeft aanvaard, dan is de administratie van S&K Elektrotechniek bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht cliënt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.9 S&K Elektrotechniek heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan koper.
2.10 Alle prijzen zijn exclusief de geldende BTW, tenzij anders aangegeven.
2.11 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 3: Adviezen en tekeningen
3.1 Adviezen worden door S&K Elektrotechniek naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van S&K Elektrotechniek waarbij iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid en volledigheid daarvan is uitgesloten.
3.2 Door S&K Elektrotechniek verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van S&K Elektrotechniek. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van tekeningen, schema’s e.d. welke waar dan ook voorkomt is S&K Elektrotechniek niet aansprakelijk.

 

Artikel 4: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
4.1 S&K Elektrotechniek heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
4.2 Onder omstandigheden die niet door S&K Elektrotechniek te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Artikel 5: Omvang van het werk

Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

Artikel 6: Wijzigingen in het werk
6.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek
b. de door cliënt verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken
6.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7: Uitvoering van het werk
7.1 Cliënt zorgt ervoor dat S&K Elektrotechniek zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen zoals:
– Gas, water en elektriciteit
– Verwarming
7.2 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal of verbranding of beschadiging aan zaken van S&K Elektrotechniek, van cliënt en/of derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
7.3 Cliënt is aansprakelijk voor alle voor S&K Elektrotechniek uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 8: Oplevering van het werk
8.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
c. cliënt heeft getekend voor “werk gereed”
8.2 Cliënt vrijwaart S&K Elektrotechniek voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 9: Software
S&K Elektrotechniek kan door of zijdens geen enkele partij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de eigenschappen van software en / of programmatuur met inbegrip van de externe benaderheid en uitwisselbaarheid van gegevens daarmee. Evenmin kan S&K Elektrotechniek aansprakelijk worden gesteld voor het op enig moment mismatchen tussen de geleverde software en/of programmatuur en de door cliënt gebruikte software en/of hardware.

Artikel 10: CPR
Berekening van type kabel zal in overleg met cliënt worden vastgesteld en als eerste vastgelegd op, door cliënt afgetekende, werkbon. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de berekening van de brandklasse waar hij denkt dat het gebouw zich in bevind.

Artikel 11: Garantie
11.1 S&K Elektrotechniek verleent alleen op door haar geleverde zaken garantie indien en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend.
11.2 Cliënt kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van S&K Elektrotechniek heeft voldaan.
11.3 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage
– onoordeelkundig gebruik
– niet of niet juist onderhoud
– installatie, montage of reparatie door cliënt of door derden
11.4 Garantie is uitgesloten op
– gloeilampen, TL lampen, LED-bronnen en spaarlampen.
– niet door S&K Elektrotechniek geleverde materialen / producten
– verkeerde berekende brandklasse (CPR)
– mismatchen van en niet te updaten software
11.5 Indien bij verlenen van garantie werkzaamheden op hoogte klimmateriaal of ander materiaal benodigd is om bij het product te kunnen komen dan vallen deze extra kosten buiten de garantie en zullen dus voor rekening komen van cliënt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van S&K Elektrotechniek is in alle gevallen beperkt tot de onder punt 11 opgenomen garantieregeling.
12.2 Een eventuele schadevergoedingsplicht van S&K Elektrotechniek is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
12.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak/dienst, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan cliënt is gefactureerd.

Artikel 13: Betaling
13.1 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
13.2 Cliënt is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
13.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als
a. een betalingstermijn is overschreden
b. cliënt failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
d. cliënt (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd
e. cliënt (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
13.4 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, dient cliënt direct kosten te vergoeden die S&K Elektrotechniek intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. De kosten bedragen tenminste 20% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-, welke vermeerderd zal worden met de geldende BTW.
13.5 Als S&K Elektrotechniek in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van cliënt.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1 Na levering blijft S&K Elektrotechniek eigenaar van geleverde zaken zolang cliënt
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
– voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen
14.2 S&K Elektrotechniek is gerechtigd om, indien cliënt betalingsafspraken niet nakomt of naar oordeel van S&K Elektrotechniek betaling van openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Cliënt is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van S&K Elektrotechniek op de geleverde zaken in kennis te stellen.
14.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag cliënt deze niet bezwaren.
14.4 Cliënt verleent middels acceptatie van deze algemene voorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan S&K Elektrotechniek om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van S&K Elektrotechniek op vergoeding van de door S&K Elektrotechniek geleden schade.
14.5 Als S&K Elektrotechniek geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is cliënt verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 15: Beëindiging
15.1 Indien cliënt één van zijn verplichtingen jegens S&K Elektrotechniek niet nakomt, door faillissement, surseance of beslaglegging, heeft S&K Elektrotechniek het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
15.2 Na ontbinding is S&K Elektrotechniek gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en cliënt zal hiertoe alle medewerking verlenen. S&K Elektrotechniek is alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing.